Kylinstallation och service


- En guide med information om kyla och vad som gäller

Nyinstallation:
Vid nyinstallation av ett aggregat vars innehåll av köldmedier motsvarar 14 ton CO2e eller mer,
måste du informera miljöenheten skriftligt minst sex veckor innan installation.
Det kallas att skicka en underrättelse.
Läckagekontroll ska göras i samband med installation.


Nedan följer några kundexempel på vanliga situationer inför en installation.

Exempel "Anna"

Anna skall installera 2 kylsystem med R448a (gwp/kg = 1387)

System 1 kommer innehålla 5 kg Och har en total gwp på  5* 1387 = 6935 = 6,9 ton

System 2 kommer innehålla 4,9 kg Och har en total gwp på 4,9 * 1387 = 6796 = 6,8 Ton
Vardera system är under 14 ton
Totalt är det under 14 ton.

Aktuella frågor:

1. Behöver de föranmälas?
2. Mer viktig info?

Svar:

Ägarbyte:
Anmäls skriftligen / undertecknat av både gamla o ny ägare
Ägare är den som 1 jan står som registrerad.
Vid miss, debiteras tidigare ägare.


Skrotning:
Enskilt aggregat: RAPPORTERAS på årsrapporten:
Hel anläggning, (alla aggregat): Rapporteras separat (Skrotintyg)
undeskrift av ägare, skickas till Miljö o hälsa


Vad skall rapporteras  - Årlig kontroll / Läcksökning:
Alla åtgärder utförda under året föregående år sammanställs i en kontrollrapport.
Rapporten skickas efterföljande år 1 Jan – 31 Mars till miljöenheten i din kommun


Vilka Aggregat måste kontrolleras (läcksökas):
En anläggning som består av ett eller flera enskilda system.
Där alla aggregat tillsammans motsvarar 14 ton Co2 eller mer,
Bara aggregat över 5 ton CO2e ingår i beräkningen av totala köldmediemängden.
Eller enligt kontrollgränserna nedan.
Årsrapport lämnas in till miljöenheten i din kommun en gång om året.
1 Jan – 31 Mars till miljöenheten i din kommun

Gwp kontrollgränser:
Mindre än 5 ton i ett system: Systemet behöver inte: läcksökas, inte rapporteras,
Från 5 ton, upp till 50 ton: Anmält och läcksöks 1 ggr/år (var 12 månad – 1 dag )
Från 50 ton upp till 500 ton: Anmält och läcksöks 2 ggr/år (var 6 månad – 1 dag )
Över 500 ton: Anmält och Läcksöks 4 ggr/år (var 3 månad -1 dag)


Fråga:

Gwp på mindre än 5 Ton behöver ej rapporteras, finns det ändå krav på läcksökning om ej hermetiskt ?


Undantag: Hermetiska system
Krav för att klassas som hermetiskt system:
Det måste innehålla mindre än motsvarande 10 ton Co2 gwp,
De skall vara märkta som hermetiska.


Fråga 3:
Många aggregat är ej hermetiskt märkta:
Om man kontaktar leverantör tillverkare och dessa säger att aggregatet är hermetsikt. Godkäns det som hermetiskt ?
**************************


Global warming potential (GWP-faktorn i korthet):
Alla köldmediers skadliga verkan jämförs mot Co2 där Co2  (Gwp = 1)
Köldmedierna har fått en poäng per kg köldmedie kallad Gwp.

Exempel:

R404a har fått en Gwp (poäng) per kilo på 3922
Det innebär att om du får ett läckage R410 på ett kg och släpper ut detta,
Så skadar detta kilo, miljön lika mycket som ett utsläpp av Co2 på 3922 kg.
eller skrivet i ton = 3,9 ton.

Hur räknar man totala gwp för ett system:
1: Vilket köldmedie har du i systemet (maskinen)
2: Vilken gpw har ett kilo av detta köldmedie ?
3: Hur många kilo är det i systemet ?
4: Multiplicera mängden köldmedie, med gwp (poängen/kg) för detta köldmedie.
5: Denna summa är total Gwp för detta system.

Denna summa avgör sedan om du måste anmäla, om du måste ha årlig kontroll/(läcksökning),
hur många gånger per år,  och rapportera till myndigheterna.

Exempel:
Du har ett frysrum med en maskin placerad i källaren.
Det innehåller R407c Enligt tabell har detta köldmedie en gwp(poäng)  på 1774 / kg
det innehåller 4 kg
Beräkningen blir enkel: 4 kg * 1774 => 7096 Vilket är lika med gwp på 7,1 Ton

Årliga rapporten skall innehålla följande uppgifter: (Se bild: ifyllt exempel)
1: Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer,
2: Fastighetsbeteckning
3: Anläggningens adress (både anläggningens fysiska plats och utdelningsadress, om de är olika),
4: Kontaktuppgifter, med fakturaadress,
5: Namn och certifikatnummer på teknisk personal...
6: Datum för läckagekontroll av aggregat
7: Anlitad certifierad kylentreprenör Namn cert nr
8: Mängd och typ av köldmedier som är installerat
9: Mängd köldmedier som fyllts på vid service och underhåll,
10: Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten.

Exempel på taxor och avgifter / Viten
Handläggning av en komplett ifylld köldmedierapport X:   kr
Ofulllständigt ifylld rapport som behöver kompletteras X:   kr
Anmälan skickas in efter att installation utförts, eller inte anmäls till oss
Läckagekontroller har utförts inom fel intervall
Man inte har upprättat eller fört register på de aggregat som finns i anläggningen
Årsrapport skickas in efter 31 mars
Läckagekontroller utförs av icke certifierade företag

Fråga 4:
Enligt listan ovan:
Vilka avgifter har just er kommun och vilka belopp ?
En del hänvisar till något dokument, men det vore bra att få en lista.  Bosch växel: 0140-38 66 40
Begär IVT – Knapp 5 Fastighetserv.  

Ivt kunnig köldmedier:  service@ivt.se


IVT: Hermetiskt Aggregat ?
IVT GEO 238
IVT GEO 248

Miljö & Hälsa Täby & Vaxholm: Susanne Backlund 08-57866317
Miljö Värmdö: Sven Axelsson Telefon: 08-570 470 00

Smohf robert Giessler: 08-606 93 06

Kommuners Köldmedie information:
Nacka https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstandsguiden/alla-tillstand/koldmedier-om-regler-och-rapportering/
Mail: registrator@nacka.se

Salem https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/miljo/koldmedier/
Mail: info@salem.se

Botkyrka https://www.botkyrka.se
Mail:medborgarcenter@botkyrka.se

Järfälla: https://www.jarfalla.se/naringsliv/tillstandreglerochtillsyn/koldmedia.4.386b600d1387c0e479c80006304.html
Mail: miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Upplands Bro bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

Ekerö https://www.ekero.se/kommun-politik/kontakta-oss
Mail: info@ekero.se ylva.nyblin@ekero.se

Huddinge https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/miljo-och-halsa
Mail:mbf@huddinge.se

Södertälje https://www.sodertalje.se/miljo-och-halsa/skydd-av-mark-vatten-och-luft/koldmedier/
Mail: kontaktcenter@sodertalje.se

Solna https://www.solna.se/om-solna-stad/kontakt-och-kommunikation/kontakta-oss
Mail: miljohalsoskyddsnamnden@solna.se

Stockholm Stad https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/koldmedier/
Mail: miljoforvaltningen@stockholm.se

Sundbyberg https://www.sundbyberg.se/naringsliv-arbete/tillstand-regler-och-tillsyn/miljofarlig-verksamhet/koldmedier.html
Mail: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Upplands Väsby https://upplandsvasby.se/
Mail:  vasbydirekt@upplandsvasby.se

Vallentuna https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/kemikalier/koldmedier
Mail: miljo@vallentuna.se

Värmdö https://www.varmdo.se/foretagare/lovochtillstand/miljoochhalsoskydd/koldmedier.4.504d1682168ec72111cf128.html
Mail: varmdo.kommun@varmdo.se

Vaxholm https://www.vaxholm.se/
Mail: kansliet@vaxholm.se

Tyresö https://www.tyreso.se/
Mail: servicecenter@tyreso.se

Danderyd https://www.danderyd.se/Naringsliv-och-arbete/Tillstand-regler-och-tillsyn/Miljo-halsa-och-livsmedel/Koldmedier/
Mail: kontakt@danderyd.se

Ekerö https://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/miljo-och-klimat/Koldmedier/?mode=comment
Mail: info@ekero.se

Södertörn https://www.smohf.se/amnesomraden/foretagare/kemikalier/koldmedier/
Mail: miljokontoret@smohf.se